KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest „PROMYK” CENTRUM MEDYCZNE z siedzibą przy ul. o. Augustyna Kordeckiego 56, 42-226 Częstochowa, NIP: 573-229-40-50, REGON: 240422301;rednictwem poczty elektronicznej: info@cmpromyk.pl, poczty tradycyjnej oraz telefonicznie pod numerem: 666 039 106;

.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, kierując korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „dane osobowe” za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@cmpromyk.pl, poczty tradycyjnej oraz telefonicznie pod numerem: 666 039 106;
3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach:
a)w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:
 ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych poprzez weryfikację danych na stanowiskach rejestracyjnych oraz w gabinecie lekarskim (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 zapewnienia opieki zdrowotnej w tym diagnozy medycznej i leczenia(art. 9 ust. 2 lit h RODO
w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw.
z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o
działalności leczniczej i art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, (art. 9 ust. 2 lit h RODO w zw. z art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych);

.

b)w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
 prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, w przypadku, kiedy Pacjent będzie pobierał imienny dokument księgowy lub fakturę na firmę na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 w związku z podleganiu nadzorowi przez podmioty dokonujące rejestracji i kontroli podmiotu leczniczego prowadzonego przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

.

c)w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną działalnością na podstawie art. 9 ust.2 lit. f) RODO;
d)w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;

.

4.Na terenie Centrum Medycznego Promyk prowadzony jest monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelu, pacjentów oraz ochrony mienia w szczególności przed zniszczeniem lub kradzieżą. Państwa wizerunek jest przetwarzany zgodnie z przepisami ustawy
o działalności leczniczej. Więcej informacji na temat monitoringu znajdą Państwo w klauzuli – monitoring wizyjny;

.

5.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Okres ich przetwarzania wynika z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Państwa dane będziemy przetwarzać, co do zasady:
 przez 22 lata – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 przez okres 10 lat – w związku z przechowywaniem zdjęć rentgenowskich poza dokumentacją medyczną, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 przez 5 lat – przez okres 5 lat – w związku z przechowywaniem skierowań na badania lub zleceń lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza. W przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym. Po upływie terminu przechowywania zapis z systemu monitorującego usuwa się w sposób automatyczny poprzez nadpisanie nagrań;
6.Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa m.in:
a)osoby i podmioty uprawnione na mocy art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r., w szczególności przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz osobom upoważnionym przez pacjenta;
b)państwa dane mogą być również przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
 podmiotom leczniczym współpracującym z Centrum Medycznym „PROMYK” w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych. Taka sytuacja może zdarzyć się w przypadku konieczności uzyskania dodatkowej konsultacji medycznej lub przekazania wyników badań do zakładu patomorfologii;
 osobom wykonującym zawód medyczny oraz rejestratorom medycznym zatrudnionym lub współpracującym z Centrum Medycznym „PROMYK”;
 osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych;
 dostawcom usług, za pośrednictwem których Administrator dba o serwis i sprawność sprzętu medycznego, bezpieczeństwo sieci informatycznej i baz danych służących do przetwarzania danych medycznych oraz jakość świadczonych usług oraz dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie;
 innym podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.

.

7.Jednocześnie informujemy o zapewnieniu wyboru wyłącznie tych podwykonawców, którzy świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych. Jeżeli chcecie poznać Państwo szczegółową listę podmiotów, którym udostępniane będą udostępniane lub powierzane dane osobowe prosimy o kontakt z Administratorem.

.

8.Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych, których minął okres przechowywania Dodatkowo Pacjentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

.

9.W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany w punkcie 2 niniejszej informacji. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. W przypadku udzielonej usługi medycznej z zastosowaniem przepisów prawa nie mają w pełni zastosowania prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

.

10.Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia;

.

11.Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym również w formie profilowania;

.

12.Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;

.

13.Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych wynikającym z przepisów obowiązującego prawa. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku, osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. , w przypadku noworodka – numer PESEL matki,, adres oraz dane opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest nie jest warunkiem koniecznym, ułatwi natomiast proces komunikacji np. przypomnienie o terminie wizyty. Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej.

.

.