KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA OBRAZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest „PROMYK” CENTRUM MEDYCZNE z siedzibą przy ul. o. Augustyna Kordeckiego 56, 42-226 Częstochowa, NIP: 573-229-40-50, REGON: 240422301;
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@cmpromyk.pl, poczty tradycyjnej na adres administratora oraz telefonicznie pod numerem: 666 039 106;
3.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe (wizerunek) w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi, pacjentom oraz ochrony mienia w szczególności przed zniszczeniem lub kradzieżą w obszarze objętym monitoringiem jak również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora danych na szkodę. Państwa wizerunek jest przetwarzany zgodnie z oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) RODO a także na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.. Kodeks pracy oraz art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej;
4.Wizerunek osób zarejestrowany monitoringiem przechowywany jest zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzeń rejestracyjnych do 30dni. Po upływie terminu przechowywania zapis z systemu monitorującego usuwa się w sposób automatyczny poprzez nadpisanie nagrań;
5.Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione wyłącznie uprawnionym podmiotom
w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane z monitoringu mogą być również udostępnione osobie trzeciej, która wykaże interes prawny, co do otrzymania zapisu. Zapis udostępniany jest na wniosek osoby/organu zgodnie z przyjętą u administratora procedurą. W powyższych przypadkach dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub też zakończenia ewentualnie toczących się postępowań;
6.Mają Państwo prawo wglądu swoich danych, usunięcia, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo osoby do wglądu może zostać ograniczone w uzasadnionych przypadkach takich jak ochrona danych osobowych innych osób objętych w obszarze monitorowania lub dochodzenie roszczeń i prowadzenie postępowań przez organy uprawnione przepisami prawa;
7.Dodatkowo osobie nagranej przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9.Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautoamatyzowanego podejmowania decyzji w tym również
w formie profilowania.
10.Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów na ciągły tryb monitorowania, jest wymogiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu;